Voorwaarden voor het gebruik van de website www.koemelkallergie.nl

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website www.koemelkallergie.nl en/of enige subdomeinen hiervan (tezamen te noemen: de “Websites”). Door uw gebruik van de Websites stemt u ermee in om wettelijk gebonden te zijn aan de volgende Voorwaarden, die van kracht worden bij het eerste gebruik van welke Website dan ook.

www.koemelkallergie.nl 

is een website van Danone Nutricia Nederland B.V. (hierna NUTRICIA). NUTRICIA behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Voorwaarden aan te passen of te wijzigen, door deze wijzigingen online te plaatsen. Als u deze Voorwaarden regelmatig bekijkt, blijft u op de hoogte van alle door NUTRICIA ingevoerde wijzigingen. Indien u, nadat wijzigingen zijn ingevoerd, de Websites blijft gebruiken, houdt dat in dat u wettelijk gebonden bent aan deze herziene en/of gewijzigde Voorwaarden.

Gebruik van de Websites

U mag de inhoud van de Websites op generlei wijze kopiëren, heruitgeven, downloaden, plaatsen, uitzenden, verzenden, publiek toegankelijk maken, of anderszins gebruiken, behalve voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U stemt er tevens mee in om niets van de inhoud van de Websites aan te passen, te wijzigen of hier een afgeleide bewerking van te maken, behalve voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Voor al het andere gebruik van de inhoud van de Websites is de voorafgaande schriftelijke toestemming van NUTRICIA nodig.

U stemt ermee in om de Websites uitsluitend te gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden en op een wijze die geen schade berokkent aan, of inbreuk pleegt op, de rechten van NUTRICIA of enige derde of gebruiker. Verboden handelingen zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het aanvallen, of leed of overlast veroorzaken bij een ander, het verzenden van onwettige, ongepaste, obscene of beledigende onderwerpen, het verstoren van de normale stroom van de dialoog op de Websites, het plaatsen of uploaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen berokkenen aan NUTRICIA of aan enige derde of gebruiker.

Bijdragen en Verklaringen

Als u wordt uitgenodigd om enige bijdrage of verklaring in te dienen op de Websites (inclusief enige tekst, foto’s, voorstellingen, video of audio), stemt u ermee in dat, door het indienen van uw bijdrage of verklaring, u NUTRICIA een recht of vergunning geeft, die permanent, vrij van royalty’s en niet-exclusief is, en waarvoor subvergunningen kunnen worden verleend. Hiermee kan de bijdrage of verklaring worden gebruikt, gereproduceerd, aangepast, uitgegeven of vertaald worden, er kan een afgeleide bewerking van gemaakt worden, het kan uitgedeeld, opgevoerd, afgespeeld of publiek toegankelijk worden gemaakt. Tevens kan NUTRICIA alle auteurs- en publiciteitsrechten op uw bijdrage of verklaring wereldwijd uitoefenen en/of uw bijdrage of verklaring in andere bewerkingen opnemen in alle nu bekende of later ontwikkelde media, voor de gehele termijn van alle rechten die mogelijk voor uw bijdrage gelden, en in overeenstemming met de privacybeperkingen die vastgelegd zijn in het NUTRICIA privacy beleid. 

In aansluiting op het bovenstaande, garandeert u, als u uw bijdrage of verklaring indient, dat:

  • Dit uw eigen originele werk is en dat u het recht heeft om dit aan NUTRICIA ter beschikking te stellen, voor alle bovengenoemde doeleinden;
  • Dat dit niet onwettig, lasterlijk, beledigend, ontregelend, kwetsend, bedreigend, beschadigend, obsceen, schendend, seksueel georiënteerd, racistisch of anderszins ongewenst is, of op enige andere wijze onacceptabel;
  • Dit geen inbreuk pleegt op enige rechten van derden;
  • Dit niet bedoeld is voor reclamedoeleinden.

U bent zelf als enige verantwoordelijk voor het vrijwaren van NUTRICIA tegen alle juridische kosten, schadevergoeding en andere kosten die door NUTRICIA gemaakt kunnen worden, indien u niet voldoet aan bovenstaande garanties.

Vrijwaringclausule

U gebruikt de informatie en gegevens op de Websites voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. NUTRICIA geeft generlei garanties of toezeggingen, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend (voor zover wettelijk toegestaan), betreffende de informatie, gegevens of materialen op de Websites, inclusief de stilzwijgende garanties voor voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, geen overtreding of inbreuk, verenigbaarheid, veiligheid en nauwkeurigheid.

De informatie en gegevens op de Websites worden gegeven op basis van “zoals het is” en “zoals beschikbaar”. Deze zijn niet opgesteld voor specifieke persoonlijke vereisten en u bent als enige verantwoordelijk om, voordat u deze informatie op enigerlei wijze gebruikt, u ervan te overtuigen dat deze geschikt is voor uw doeleinden. Voordat u enige beslissing neemt op basis van enige informatie op de Websites, raden wij u ten sterkste aan om andere onafhankelijke informatiebronnen te raadplegen om uw beslissing op te baseren.

Met name worden de informatie en gegevens op de Websites gegeven als indicatie, vooral met betrekking tot medische kwesties. U moet altijd professioneel advies inwinnen over alle gebieden die op de Websites genoemd worden waar u ook maar de geringste twijfel over heeft. De inhoud van de Websites is uitsluitend bedoeld ter informatie, en is op generlei wijze bedoeld om een medisch consult met een bevoegde deskundige te vervangen. De informatie, meningen en aanbevelingen op de Websites beogen niet om de zorg van uw eigen arts of voedingsdeskundige te vervangen. Voordat u enige wijzigingen doorvoert in het dieet van uzelf of uw kind, dient u altijd uw arts of andere bevoegde medische deskundigen te raadplegen. 
Hoewel wij de inhoud van de Websites zorgvuldig reviseren, geeft NUTRICIA geen garanties, en is niet verantwoordelijk voor de medische nauwkeurigheid van op de Websites geplaatste documenten.

NUTRICIA geeft geen garanties dat de functies in de Websites ononderbroken of foutvrij zijn, dat fouten hersteld worden, of dat deze vrij van virussen of bugs zijn. Hoewel wij alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om virussen en andere schadelijke codes van de Websites te weren, kan NUTRICIA niet garanderen dat dit het geval is, en NUTRICIA is niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke codes. Daarom raden wij u aan om alle mogelijke voorzorgmaatregelen te nemen voordat u informatie download van deze Websites.

NUTRICIA verwijst op de Websites ook naar sites van derden. Deze links worden opgesteld in samenwerking met de betreffende sites toen NUTRICIA van mening was dat dit passend was, gezien de inhoud en de diensten die deze sites geven. NUTRICIA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites of voor het gebruik door andere gebruikers, en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites die gelinkt zijn aan de Websites.

Aansprakelijkheidsbeperking

NUTRICIA is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige van de volgende verliezen of schade (of deze verliezen nu voorzien, voorzienbaar of bekend waren, of anderszins): (a) verlies van gegevens; (b) verlies van inkomsten of verwachte winst; (c) bedrijfsverlies; (d) verlies van kansen; (e) goodwillverlies of reputatieschade; (f) verlies geleden door derden; of (g) enige rechtstreekse, toevallige, middellijke, gevolg- of bijzondere schade of smartengeld, voortkomend uit het gebruik van de Websites, ongeacht onder welke procedure dan ook.

Intellectueel Eigendom

De namen, afbeeldingen en logos waaraan NUTRICIA of derden en hun producten en diensten herkend kunnen worden, vallen onder het auteursrecht, ontwerprecht en de handelsmerken van NUTRICIA en/of derden. Niets in deze voorwaarden kan worden opgevat als het verlenen, stilzwijgend, bij uitsluiting of anderszins van enige vergunning of enig recht om enig handelsmerk, octrooi, ontwerprecht of auteursrecht van NUTRICIA of enige derde te gebruiken.

De auteursrechten van de teksten, afbeeldingen en andere elementen die voorkomen op de Websites zijn het eigendom van NUTRICIA, of zijn hierin opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het vermenigvuldigen van de inhoud van de Websites, geheel of gedeeltelijk, op enige elektronisch ondersteund medium is ten strengste verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door NUTRICIA.

  • De vermenigvuldiging op papier van teksten van de Websites is toegestaan voor educatieve doelen, onder de volgende voorwaarden:
  • Gratis verspreiding;
  • Respect voor alle vermenigvuldigde documenten;
  • Duidelijke en leesbare toeschrijving van de bron, als volgt: “Het origineel van dit document komt van de website van NUTRICIA: http://www.koemelkallergie.nl / www.neocate.nl en/of daarmee verbonden subdomeinen. Alle daaruit voortvloeiende rechten zijn voorbehouden en strikt beperkt”. In alle gevallen dient het internetadres in zulk een verwijzing voor te komen.

Voor enig ander gebruik is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van NUTRICIA vereist.

De handelsmerken en/of logos van NUTRICIA die voorkomen op de Websites zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken, die worden beschermd door handelsmerkwetgeving. Elke vermenigvuldiging hiervan die plaatsvindt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van NUTRICIA is een vervalsing en hiervoor kan strafvervolging worden ingesteld.

Privacy

De toezeggingen van NUTRICIA ten aanzien van uw privacybescherming zijn vastgelegd in ons Privacybeleid, hetgeen een integraal en onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze Voorwaarden.

Wetgeving waaraan deze Voorwaarden onderworpen zijn

Deze Voorwaarden en alle vorderingen die gebaseerd op het gebruik van de informatie op de Websites worden geregeerd door de Nederlandse wet en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Rechtbank van Amsterdam.

Auteursrechten

Alle ontwerpen, teksten, afbeelding en de keuze en inrichting hiervan van de Websites vallen onder het auteursrecht © 2012 NUTRICIA - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN